Všeobecné obchodné podmienky

 

 1. Úvodné ustanovenia

1.1

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „podmienky“) upravujú vzájomné vzťahy medzi firmou MOVA, s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) a jej klientom (ďalej tiež „kupujúci“) vo všetkých vzťahoch týkajúcich sa kúpy tovaru a poskytnutia služieb.

1.2

Predávajúci a kupujúci môžu vzájomné práva a povinnosti upraviť odlišne od podmienok, len pokiaľ sa na tom písomne dohodnú.

1.3

Pokiaľ sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak, tieto podmienky majú prednosť pred akýmikoľvek podmienkami, ktoré stanovil, vypracoval alebo uviedol kupujúci, a to bez ohľadu na to, či to bolo alebo nebolo uvedené v jeho objednávke alebo inom prejave adresovanom predávajúcemu.

 

 1. Pojmy a definície

Pokiaľ nie je v podmienkach stanovené inak, budú mať nižšie uvedené pojmy, nasledovný význam:

2.1

Aktuálny cenník znamená cenník predávajúceho platný ku dňu vystavenia objednávky kupujúceho, ktorý obsahuje ceny produktov.

2.2

Balený produkt znamená tovar, ktorý sa dodáva v kartónoch, zväzkoch, fólii alebo v inom druhu balenia.

2.3

Miesto dodania znamená určené miesto dodania tovaru nachádzajúce sa len na území Slovenskej republiky.

2.4

Všetky názvy MOVA , logá, obchodné značky, obchodné mená, typy obalov, farebné schémy, emblémy, neregistrované a registrované dizajny, slogany a propagačné prostriedky spojené s predávajúcim ktorýmkoľvek tovarom sú výhradným aj duševným vlastníctvom firmy MOVA, s.r.o..

2.5

Produkt znamená určitý druh tovaru.

2.6

Služby znamenajú montážne práce, servisné služby, dopravné služby, baliace služby, merania, revízie, odborné posudky, odborné školenia, technické expertízy a iné podporné služby poskytované kupujúcemu najmä za účelom správneho používania tovaru a na podporu ďalšieho predaja tovaru tretím osobám, ktoré predávajúci poskytuje kupujúcemu na základe osobitnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim.

2.7

Tovar znamená najmä materiál, prvky kotviacej a montážnej techniky, chemické prostriedky, elektropríslušenstvo, elektrické stroje, skladovacie systémy, sortiment s riadiacimi elektronikami, polotovary pre výrobu.

2.8

Zákon o ochrane osobných údajov znamená zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a každý iný predpis, ktorý upravuje nakladanie a spracovanie osobných údajov.

 

 1. Objednávka tovaru a prijatie objednávky

3.1

Kupujúci si objedná tovar na základe písomnej objednávky, kde je presne definovaný tovar, alebo služba, o ktorú má záujem, alebo formou eshopu.

3.2

Ak kupujúci nepoužije spôsob objednania uvedené v bode 3.1, tovar môže objednať printovou objednávkou adresovanou predávajúcemu, ktorá musí obsahovať:

3.2.1

údaje, ktoré s dostatočnou určitosťou identifikujú kupujúceho, a to minimálne: obchodné meno, sídlo/miesto podnikania, IČO kupujúceho a telefonický kontakt na kupujúceho.

3.2.2

názov produktu/tovaru a jeho množstvo; množstvo sa určí pri balených produktoch uvedením jednotkového balenia a počtom balení,

3.2.3

Miesto dodania určené kupujúcim,

3.2.4

odkaz: „kúpna cena po vzájomnej dohode s naším zástupcom“,

3.2.5

odkaz: „Kúpa podľa Všeobecných obchodných podmienok MOVA, s r.o.“ alebo podobné slová, z ktorých je zrejmé, že sa odkazuje na tieto podmienky.

3.3

Ak objednávka neobsahuje všetky údaje podľa bodu 3.2.1 alebo sú tieto údaje nepresné, ale identita kupujúceho nie je sporná, považuje sa bod 3.2.1 za splnený.

3.4

Ak objednávka neobsahuje údaj podľa bodu 3.2.3, je miestom dodania sídlo/miesto podnikania kupujúceho.

3.5

Objednávku musí kupujúci doručiť predávajúcemu osobne prostredníctvom obchodného zástupcu predávajúceho, poštou, faxom, telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom internetovej stránky zriadenej na ten účel – e shop.

3.6

Objednávka urobená v písomnej podobe musí obsahovať meno, priezvisko a podpis osoby konajúcej za kupujúceho; objednávka urobená elektronicky musí obsahovať meno a priezvisko osoby konajúcej za kupujúceho. Ustanovenie bodu 3.3 sa použije primerane.

3.7

Osobou konajúcou za kupujúceho môže byť štatutárny orgán, poverený zamestnanec alebo iná osoba oprávnene konajúca za kupujúceho.

3.8

Úkony spojené s uzatváraním kúpnych zmlúv za predávajúceho vykonávajú okrem jeho štatutárnych orgánov aj iné ním poverené osoby, taktiež osoby pôsobiace na oddelení zákazníckeho servisu predávajúceho, pokiaľ predávajúci neoznámi niečo iné. Tieto úkony môžu byť vykonané aj v ústnej forme (telefonicky).

3.9

Objednávka je prijatá momentom, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu jej prijatie a vopred prišlo k dohode o cene.

3.10

Záväznou objednávkou je objednávka produktov iných ako je štandardný sortiment predávajúceho a vyrobených na zákazku podľa výkresu. V prípade takejto záväznej objednávky ja budúci kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu zálohu vo výške 50 % -70% z ceny objednaného tovaru najneskôr do okamihu naloženia tovaru na vozidlo predávajúceho alebo odovzdania tovaru prepravcovi.

3.11

Kupujúci môže požiadať o zrušenie (odvolanie) objednávky a zrušiť čiastkovú kúpnu zmluvu, ktorá vznikla na základe už prijatej objednávky, len prostredníctvom zástupcu firmy MOVA, s.r.o., a to najneskôr do okamihu naloženia tovaru na vozidlo, alebo odovzdania tovaru prepravcovi, okrem:
a) produktov vyrobených na zákazku,
b) produktov mimo štandardného sortimentu predávajúceho, tým je myslené aj prípadne štandardný sortiment, avšak, ktorý bol v danom počte objednaný výlučne pre kupujúceho.

3.12

Kupujúci berie na vedomie a súhlasí, že predávajúci je oprávnený prijať objednávku aj čiastočne, tak čo do druhu tovaru ako aj množstva; v takomto prípade je kupujúci povinný prevziať tovar len v rozsahu prijatej objednávky.

3.13

Predávajúci si v odôvodnených prípadoch vyhradzuje právo odstúpiť od objednávky a zrušiť čiastkovú kúpnu zmluvu, ktorá vznikla na základe už prijatej objednávky. Odôvodnenými prípadmi sa rozumie neuhradená pohľadávka kupujúceho u predávajúceho z minulej obchodnej transakcie po dobe splatnosti, technická chyba a pod..

 

 1. Spôsob a miesto dodania tovaru

Skladové produkty

4.1

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar do miesta dodania vlastným rozvozovým vozidlom, len ak sa vozidlo uvoľní pre tento účel, alebo kuriérskou  službou, avšak za úhradu.

4.2

Začiatkom plynutia lehoty podľa bodu 4.1 je nasledujúci deň prijatia objednávky, tovar bude dodaný , alebo expedovaný v priebehu 3-5 pracovných dní.

Neskladové produkty

4.3

Predávajúci dodá kupujúcemu tovar do miesta dodania kedykoľvek, avšak vopred si upresní s kupujúcim možnosť a čas dodania.

 

 1. Práva a povinnosti pri dodaní tovaru

5.1

Predávajúci je povinný dodať tovar v rozsahu a množstve podľa ním prijatej objednávky.

5.2

Predávajúci je povinný dodať tovar v akosti, ktorá sa hodí na účel, na ktorý sa spravidla tovar používa, len ak sa predávajúci s kupujúcim dohodli na akosti tovaru alebo si dohodli účel, na ktorý sa má tovar hodiť.

5.3

Predávajúci je oprávnený podľa svojho uváženia zmeniť označenie tovarov/produktov ako aj prevedenie, spôsob a druh balenia.

5.4

Kupujúci je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť predávajúcemu pri dodaní tovaru, alebo služby a tiež si predmetné dodanie prevziať v mieste dodania.

5.5

V prípade dodania balených produktov do miesta dodania sa tovar/služba považuje za dodané kupujúcemu v momente, kedy predávajúci (resp. jeho dopravca) odovzdal tovar/službu kupujúcemu alebo osobám, ktoré sa nachádzali v mieste dodania; to platí aj v prípade, že nešlo o osoby, ktoré sú oprávnené konať za kupujúceho, ibaže predávajúci alebo jeho dopravca vedel, že nejde o osoby oprávnené konať za kupujúceho.

5.6

Dodanie tovaru/služby je povinný kupujúci potvrdiť na dodacom liste, alebo inom vystavenom doklade.

5.7

Vlastnícke právo k tovaru/službe prejde na kupujúceho až úplným zaplatením faktúry.

5.8

V prípade balených produktov prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho momentom jeho dodania.

5.9

Ak kupujúci oznámi predávajúcemu najneskôr do času, kedy je tovar vyložený v mieste dodania, že tovar alebo jeho časť neprevezme a predávajúci s tým bude súhlasiť, kupujúci nie je povinný tovar alebo jeho časť prevziať; v takomto prípade je povinný zaplatiť predávajúcemu poplatok za neprevzatie tovaru ( bude stanovený v zmysle charakteru ), ako aj všetky náhrady za doručenie a balenie.

5.10

Pokiaľ kupujúci prevezme tovar/službu , môže tovar vrátiť predávajúcemu len so súhlasom predávajúceho.

5.11

Spolu s tovarom odovzdá predávajúci kupujúcemu aj všetky doklady, na odovzdaní ktorých sa zmluvné strany dohodli.

5.12

Predávajúci je oprávnený kupujúcemu účtovať manipulačný poplatok, ktorý zahŕňa náklady na balenie a expedovanie:
Jednotný manipulačný poplatok je vo výške 4,99 eur bez DPH za položku, táto cena však nezahŕňa cenu prepravného.

 

 1. Zodpovednosť za vady tovaru

6.1

Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru bezodkladne po tom, čo mu bol dodaný tovar, a to najneskôr do potvrdenia dodacieho listu a je povinný v tejto lehote podať správu predávajúcemu (reklamáciu) o zjavných vadách a vadách obalu tovaru, inak nie je predávajúci povinný nárokom z vád tovaru vyhovieť a nemožno ich ani kupujúcemu priznať v súdnom konaní.

6.2

V prípade zistenia vady tovaru, ktorá nie je vadou zjavnou a vadou obalu, patrí kupujúcemu nárok v zmysle ustanovenia §436 a násl. Obchodného zákonníka.

6.3

Kupujúci berie na vedomie, že ani dopravca, ani jeho vodič alebo iná osoba, ktorá bola použitá predávajúcim na dodanie tovaru na miesto dodania, nie je oprávnená vykonávať právne úkony v mene predávajúceho týkajúce sa podmienok kúpy tovaru, nárokov z vád tovaru alebo také úkony, ktoré by predávajúceho zaväzovali.

6.4

Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby spôsoby manipulácie a skladovania tovaru nepriaznivo neovplyvnili kvalitu tovaru alebo nepoškodili jeho obal a manipulácia a skladovanie tovaru boli vykonávané v súlade s internými predpismi a pokynmi predávajúceho, pokiaľ boli kupujúcemu oznámené.

6.5

Ak bola lehota použitia vyznačená na obale produktu, alebo bola iným spôsobom kupujúcemu oznámená, musí byť produkt spotrebovaný v takejto lehote; v opačnom prípade predávajúci nezodpovedá za akékoľvek škody spôsobené použitím produktu po tejto dobe.

6.6

Záručná doba je 24 mesiacov ak ide o kupujúceho – spotrebiteľa a 12 mesiacov ak ide o kupujúceho – podnikateľa. V prípade, že sa jedná o náhradné diely, záruka je 6 mesiacov, a to za okolností v prípade reklamácie, že kupujúci preukáže svoju spôsobilosť potrebnú na opravu jednotlivých zariadení.

6.7

Reklamácie sú vybavované podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

 

 1. Zodpovednosť za škodu

7.1

Predávajúci zodpovedá za škodu kupujúcemu len v prípade, ak takúto škodu predávajúci spôsobil zavineným porušením svojej povinnosti.

7.2

Predávajúci je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá vznikla ako dôsledok zavineného porušenia povinnosti predávajúceho.

7.3

Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, ktorý v dôsledku porušenia jeho povinností kupujúcemu vznikne.

 

 1. Cena, fakturácia a platba

8.1

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar/službu kúpnu cenu a všetky poplatky, ktoré sú stanovené v zmysle aktuálnej ceny predávajúceho.

8.2

Kupujúci je povinný zaplatiť svoje peňažné záväzky v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak. Kupujúci zaplatí peňažné záväzky na účet predávajúceho uvedený na faktúre.

8.3

Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas a oprávnenie v zmysle § 71 ods. 1. písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, aby predávajúci vyúčtoval dodanie tovaru a poskytované služby na základe objednávok faktúrou vyhotovenou v elektronickej forme (ďalej len „elektronická faktúra“). Odoslaním objednávky, ktorej súčasťou sú tieto podmienky, predávajúci nadobúda oprávnenie vystavovať kupujúcemu elektronickú faktúru za dodanie tovaru a poskytované služby. Kupujúci a predávajúci sa dohodli a berú na vedomie, že elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme, a že odoslaním záväznej objednávky kupujúcim už predávajúci nie je povinný kupujúcemu posielať faktúry v papierovej forme, ak nie je v týchto podmienkach stanovené inak. Kupujúcemu na základe jeho predchádzajúcej písomnej žiadosti bude zaslaná faktúra aj v papierovej podobe.

8.4

Elektronická faktúra je v zmysle § 75 ods. 6 zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. daňovým dokladom.

8.5

Predávajúci je povinný elektronickú faktúru doručovať kupujúcemu formou elektronickej pošty, a to na jeho e-mailovú adresu, ktorú poskytol predávajúcemu. a ktorá je uvedená v registračnom formulári Predávajúceho (ďalej len „E-mailová adresa“). Kupujúci a predávajúci sa dohodli na tom, že doručenie elektronickej faktúry na emailovú adresu kupujúceho považujú za predloženie a doručenie vyúčtovania za dodanie tovaru a poskytnuté služby kupujúcemu. Ďalej kupujúci a predávajúci sa dohodli, že E-mailová adresa sa popri adrese sídla/miesta podnikania kupujúceho, ktorá bola zadaná pri objednávke resp. sídla/miesta podnikania kupujúceho zverejneného v obchodnom, živnostenskom registri alebo inom verejnom zozname pokiaľ kupujúci nie je zapísaný v obchodnom registri ani živnostenskom registri, považuje za adresu pre zasielanie faktúr a písomností v zmysle týchto podmienok.

8.6

Kupujúci vyhlasuje, že má prístup k E-mailovej adrese. Kupujúci ďalej vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že údaje sprístupnené mu v elektronickej faktúre doručenej mu na E-mailovú adresu v zmysle týchto podmienok sú predmetom obchodného tajomstva, a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať. Predávajúci nezodpovedá za porušenie obchodného tajomstva, ak k porušeniu došlo v dôsledku jeho úniku z poštovej schránky priradenej k E-mailovej adrese kupujúceho, alebo v dôsledku úniku z internetovej aplikácie účastníka pokiaľ bude spustená.

8.7

Kupujúci je povinný vopred písomne oznámiť predávajúcemu akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr podľa týchto podmienok, najmä zmenu E-mailovej adresy.

8.8

V prípade pochybností sa elektronická faktúra, alebo akákoľvek písomnosť zaslaná v zmysle týchto podmienok považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry alebo písomnosti kupujúcemu predávajúcim prostredníctvom elektronickej pošty na E-mailovú adresu. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu, ak mu faktúra vystavená elektronicky nebola doručená. V prípade, ak nebude možné doručiť elektronickú faktúru účastníkovi na jeho E-mailovú adresu je predávajúci povinný doručiť kupujúcemu faktúru v papierovej podobe.

8.9

Štatutár kupujúceho uvedený v RKZ (v čl. I ods. 2) týmto v zmysle ust. §303 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení predávajúcemu ako ručiteľ vyhlasuje, že preberá na seba ručiteľský záväzok za úhradu kúpnej ceny vrátane príslušenstva a zmluvnej pokuty, ktorú kupujúci bude povinný uhradiť na základe vystavených faktúr v zmysle RKZ a uspokojí predávajúceho (ako veriteľa) v prípade, ak si kupujúci (ako dlžník) nesplní svoje záväzky z tejto RKZ v lehote splatnosti jednotlivých faktúr.

8.10

Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak, nie je kupujúci oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči predávajúcemu na tretiu osobu.

8.11

Vrátenie faktúry kupujúcim z dôvodu jej nesprávnosti alebo neúplnosti nezbavuje kupujúceho povinnosti zaplatiť svoj peňažný záväzok v stanovenej lehote.

8.12

V prípade omeškania kupujúceho so zaplatením svojich peňažných záväzkov alebo ich častí, je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu úrok z omeškania v príslušnej výške stanovenej zákonom.

8.13

V prípade, že predávajúci zistí pri objednávke kupujúcim chybu v cene tovaru/služby, nie je povinný ju v takejto cene kupujúcemu predať, avšak predávajúci má povinnosť bezodkladne upozorniť kupujúceho o chybe v cene, alebo aj popise výrobku. Do vysvetlenia a resp. opravenia reálnej ceny výrobku, predávajúci nemusí akceptovať objednávku.

8.14

Predávajúci nie je povinný dodať kupujúcemu tovar, aj keď bola objednávka prijatá,
a) pokiaľ je kupujúci v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči predávajúcemu, najmä so zaplatením kúpnej ceny za tovar/službu,
b) Kupujúci objednal tovar v takej hodnote, pri ktorej predávajúci vyžaduje poskytnutie primeraného zabezpečenia záväzku kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu za tovar a táto zábezpeka nebola poskytnutá.

 

 1. Údaje

9.1

Predávajúci je oprávnený spracúvať údaje o kupujúcom uvedené v objednávke, alebo iných dokumentoch poskytnutých kupujúcim predávajúcemu, ako aj údaje o nákupoch tovaru /služieb vrátane vzájomných peňažných záväzkov kupujúceho a predávajúceho, a to na nasledovné účely:
(a) za účelom plnenia záväzkov a uplatňovania práv predávajúceho,
(b) za účelom preverenia obchodnej spoľahlivosti, kredibility, bonity a solventnosti predávajúceho,
(c) na reklamné a marketingové účely a
(d) za účelom zisťovania správania sa zákazníkov na trhu s cieľom skvalitniť a rozšíriť ponuku služieb zo strany predávajúceho
(e) za účelom vedenia účtovníctva a spracovania evidencií a správ pre vnútornú potrebu predávajúceho a pridružených osôb.

10.2

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že každá fyzická osoba, uvedená ako kontaktná osoba alebo preberajúca osoba kupujúceho, ktorej meno, priezvisko, titul, telefónne číslo, faxové číslo, e-mail alebo iný údaj uviedol v objednávke alebo inom dokumente poskytnutom predávajúcemu, dala svoj predchádzajúci riadny písomný súhlas podľa Zákona o ochrane osobných údajov s tým, aby tieto osobné údaje boli poskytnuté predávajúcemu a osobám, ktoré sú uvedené v bode 10.6 na spracovanie za účelom podľa bodu 10.1 písm. (a) a písm. (c).

10.3

Kupujúci je povinný zaobstarať, mať k dispozícii a na žiadosť predávajúceho mu bezodkladne poskytnúť písomný súhlas v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov každej fyzickej osoby uvedenej v bode 10.1. Pokiaľ kupujúci takýto písomný doklad o danom súhlase nepredloží, je povinný odškodniť predávajúceho a nahradiť mu a za neho všetky uplatnené pokuty, sankcie a náhrady škody a iné nemajetkové ujmy uplatnené v súvislosti s tým, že takýto súhlas nebol daný alebo nebol predložený na požiadanie dotknutých osôb alebo orgánov verejnej moci.

10.4

Kupujúci, ktorý je fyzickou osobou, podaním objednávky dáva predávajúcemu svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu osobných údajov uvedených v objednávke a v iných dokumentoch poskytnutých predávajúcemu. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne na účely a v súlade s podmienkami podľa bodu 10.1. Súhlas so spracovaním údajov je platný po dobu jedného roka od dodania tovaru/služby.

10.5

Súhlas so spracovaním osobných údajov na účel podľa bodu 10.1 v rozsahu údajov: obchodné meno, bydlisko, miesto podnikania, telefónne číslo, faxové číslo a e-mail kupujúceho sa dáva na dobu neurčitú až do jeho odvolania bez ohľadu na to, či k uzavretiu nejakej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim dôjde alebo nie.

10.6

Predávajúci je oprávnený sám alebo prostredníctvom sprostredkovateľa, a to aj v zahraničí, najmä zaznamenávať údaje do elektronickej formy, údaje v písomnej aj elektronickej forme uchovávať, zhromažďovať, usporadúvať, vyhľadávať, prehľadávať, využívať, kombinovať, preskupovať a v prípade potreby údaje poskytovať a sprístupňovať iným sprostredkovateľom a všetkým pridruženým spoločnostiam a v nevyhnutnom rozsahu aj iným osobám, najmä za účelom zisťovania dôveryhodnosti.

10.7

Predávajúci zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov a dodržiavanie povinností podľa Zákona o ochrane osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že je riadne oboznámený o právach dotknutej osoby podľa Zákona o ochrane osobných údajov a o dobrovoľnosti poskytnutia týchto údajov, berie tiež na vedomie, že za nepravdivosť osobných údajov zodpovedá ten, kto ich do informačného systému poskytol.

10.8

Kupujúci súhlasí s tým, aby mu predávajúci zasielal poštou, e-mailom, telefónom alebo iným spôsobom reklamu, propagačné materiály a iné informácie prezentujúce alebo týkajúce sa predávajúceho, tovaru a služieb ním poskytovaných. Kupujúci je oprávnený písomne oznámiť predávajúcemu svoj nesúhlas so zasielaním vyššie uvedených informácií, ktorý predávajúci bude rešpektovať.

10.9

Kupujúci bezodkladne informuje predávajúceho o akýchkoľvek zmenách údajov kupujúceho, ktoré uviedol v objednávke, zmenách bankových údajov alebo akýchkoľvek iných relevantných údajov poskytnutých predávajúcemu.

 

 1. Zmena Podmienok

11.1

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť a doplniť podmienky. Zmena podmienok je platná, účinná a tým záväzná, pokiaľ nie je uvedený neskorší dátum, dňom zverejnenia zmenených podmienok.

11.2

V prípade, že dôjde k zmene podmienok po tom, čo kupujúci už odoslal objednávku predávajúcemu, budú sa zmenené podmienky vzťahovať na vzťah založený objednávkou, ktorá bola odoslaná ešte pred účinnosťou zmenených podmienok len v prípade, že kupujúci nedoručí predávajúcemu svoj písomný nesúhlas s takouto zmenou do 3 pracovných dní odo dňa, kedy mu boli zmenené podmienky doručené alebo mu bola oznámená zmena podmienok spolu s informáciou, kde boli zmenené podmienky sprístupnené.

11.3

Predávajúci je oprávnený zasielať zmenené podmienky podľa bodu 11.2 aj prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol predávajúcemu alebo ju bežne používa. zmenené podmienky obsiahnuté v správe elektronickej pošty sa považujú za riadne doručené kupujúcemu, ak bola táto správa doručená na e-mailovú adresu kupujúceho, a to aj vtedy, ak si ju kupujúci neprečítal.

 1. Rozhodné právo

Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vo všetkých vzťahoch týkajúcich sa kúpy tovaru a poskytnutia služieb sa spravujú právnymi predpismi Slovenskej republiky; na kolízne normy slovenského práva sa neprihliada a vylučuje sa aj pôsobnosť dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

 1. Ochrana osobných údajov v zmysle GDPR

Zásady ochrany osobných údajov – tu